Jump to content
Baku365.com

Первая ирано-азербайджанская война?


Recommended Posts

9 часов назад, VusalAze сказал:

Fərəhin nə dəxli var bura?))Siz Saciləri,Salariləri,Atabəyləri,Qaraqoyunlu və Ağqoyunluları oxuyun,Səfəvi (Qızılbaş) dövlətini-o dövləti quran tayfaları,Nadir şahın məzhəb davasını yığışdırıb Türk birliyi ideyasını,Qurultay çağırmasını,Qacarın vəsiyyətnaməsini,Urmiya xanına məktubunu,onların hamısının saray və ordu dilləri haqda və s. yüzlərlə digər fakt var ki,onları bir az öyrənin.Son 1000 ildə o coğrafiyada (C.Azərbaycanda) 1-2 xırda istisnanı çıxsaq farslar hansı dövləti qurublar,qurub nə vaxt Persiya adlandırıblar? P.s.Bunlar sovetlərin siyasətinin nəticəsi idi,siyasi keçmişimizi,dövlətçilik tariximizi silmək üçün bütün tarixi faktları,adları saxtalaşdırıblar,amma yenə də bacarmadılar tam olaraq..

 

Бу озюнюалдадмаг сиясяти вя радикализм хеч бир нятиджя вярмез...

Ня гядяр ки мясяляйя нормал реакция олмаяджаг , вя бу реакция тяхгирамиз вя джям халда "сон 1000 илде фарсларын не девлети олуб ки" суретде гялямя алынараг ирандилли халглары озюнюзден зеиф, эждадсыз, вя икинджи сортлу саяджагсыз, бу вязият эле беле де олараг , мяишят вя хятта сияси душманчылыг формасында галаджаг.

 

Дубарэ, озюнямянимсямя щяклиндя бютюн турк вя гейри турк сюлале ве хёкюметлери(наместник) мисалчун монгол  илханилер)) вя тарихи шехсийетлери "азярбайджан туркю " кими йазыб гялямя вярмей де хямчини...

 

Нормалда, регионда юзлерле кичик ве бёюкь девлет олуб.

 

Эгер сехбят азярбайджан туркюнден гедирсе онун эдждады туркиман тайфаларыды. Бу симада Аг вя Гара гоюнлу, Сяфявилярин башлангыч вахтыны сырф турк девлетчилийи адландырмаг олар.(шах Аббас вя ондан сонра бу артыг турк девлетчилийи деил)

 

Онлардан эввел де сонра да бир чох девлет олуб.

Саджилер ирандилли ийди. Бунлар эле Бабякя галиб гялмиш Согдия афшинлеринин Хилафетден алдыглары пайдыр. Саджилерин билавасите неве нетиджелери шярги  Азярбаджандаки вя тарихи Ширвандаки кухистан вя тат тайфаларыды.

 

Сяларилер Дейлям миллетидир. Йяни ки гилякь вя талышларын гохумлары))

 

Шяддадилер гисмен кюрд гисмен турк олуб. Ширваншахлар хямчини, биринджи династия эреб, галанлары фарсдилли, сонунджу династия туркдилли.

 

Буид империясы там фарсдилли олуб.

 

Хорезмшахлар турк олуб, амма турклер хорезмли олмайыб, хорезм миллети ирандилли олуб.

 

Саманилер эрани олуб.

Сялджуклар турк олуб.

Хяр икисинин девлятчиликь гурулушу фарсларын вя хорасанлыларын элинде олуб. Низам уль Мулькден тутмуш.

 

Ильхани ве Хулагилер монгхол олуб

 

Вя саир вя илахыр.

 

Бу вя йа дигяр тарихи хронологияны вя девлетлери биртяряфли сурятдя "турк девляти" адландырмаг эн азы савадсызлыгдыр.

 

Эн чоху исе - садя тайфабаздыг. Мясхябсиз миллийетчиликь вя конфликт.

 

Элбет ки сиз буну, бу джюр иддиалары дийе де билерсиз, йериде де билерсиз (элмлер академиясынын китабелерине)

 

Анджаг, бу гюнки реаллыгда,сиз бу иддиалары узаг башы Азярбайджандаки ирандиллия вя гафгаз халгларына гябул этдире билерсиз. Йяни талыша, тата, лязгия вя саир.

 

Элбетки ня фарс ня пуштун ня башга ирандилли халглар буну джидди гябул эдмияджякь вя умумиетле гябул этмиеджек.

Чюнки бу иддиалар тарихчиликь деил. Претензиядыр. Вя о гядяр миллетин вя халгын борджу деил сизин претензиялары гябул эдсин, вя эсла эдмез.

 

 

 

Пиэс

Фарслары билмирем, зехмет олмаса меним эдждадым олан Согдлары мянимсямиин😊 Саджилер де хямчини))

 

Edited by Azrail
 • Like 2
 • Facepalm 1
Link to comment
Share on other sites

Вообще, уход в историю и мерки пиписек не эффективен для реал политики. Это только для понимания или промывки мозгов. Глобализация и Ислам, крупный капитал и ресурсы/логистика... вот решающие факторы в реальности. 

 • Like 1
 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, VusalAze сказал:

Bunlar fərdi məsələlərdi,məs.Ziya Gökalpa da kürd deyirlər amma bu onun böyük türk milliyyətçisi olmağina mane olmayıb.Rəhmətlik Müşfiq,C.Cabbarlı bizim işıqlı,ən gözəl ziyalılarımız olublar,amma türkçülük deyəndə ağla Əli bəyHüseynzadə ,hələ 1917də özünə Türkəm deyən C.Məmmədquluzadə gəlir,ümumiyyətlə bunlar vacib deyil onların hamısı bizimdir,fəxrimizdir.Necə ki,Rəsulzadə yazirdi-Məzlum xalq olmuş Azərbaycan türkləri başqa millətlə məzlum həyati yaşatmaz-həqiqətən də bizdə etnik problem olmayib,tarix boyu burda hər kəs rahat yaşayıb birlikdə,belə də olacaq..Amma Iranda Pəhləvilərdən sonra bir fars şovinizmi meydana gəldi,baxmayaraq ki,tarix boyu biz farslarla yan yana yaşamişiq,Səfəvilərdə,Qacarlarda onlar böyük vəzifələr tutub-amma indi ordaki türklərin tarixini,dilini,hüquqlarini silməyə,əzməyə çalışıblar,ruslarla ingilislərlə  birgə nə qədər Azərbaycan türkünü qətl ediblər,30 ildi də həmin şovinist rejim Bizim Respublikaya qarşı hər yolla erməniyə dəstək olur-mövzu budur..

P.s.30-40mly. xalq içində mahmudlar(Isveçrədə,Ingiltərədə yaşayib orda da təsir altina düşə bilər),Azərbaycan dili türk dil ailəsinə aid deyil-deyib sərsəmləyən kəsrəvilər tapib danışdırmaq hər zaman mümkündür,bu göstərici deyil..Pişəvəri Xalxaldandır,oranin da 90-95% türkdür.

Rəsulzadə ümumiyyətlə bizim ən böyük dəyərlərimizdən biridir,Cümhuriyyətimizi quranlarin öndəridir-Azərbaycançılıq o dövr vacib idi həmin yolda da gedirdi,əqidəsi Türkləşmək,Çağdaşlaşmaq,Islamlaşmaq idi-amma hədəf Azərbaycan Cümhuriyyətini qurmaq idi necə ki,qurdular!

haсыдыр фярди мисал гардашым? Паиранизмын атасы Махмуд Афшар фярди вя хырда мисалду? Йохса Азярбайджанда "туркляшмякь, мюасирляшмякь" иддиасы йериден, эввели паниранист олан вя "Иран э нов" няшрин дярдж эден Амин Рясулзадя фярди мисалду?))

 

Мисаллар нормал вя йерли йеринде ишлениб.

 

Мян саджеджэ "фарс турк" мюнагишесинин мюэллифлери олан йахуди вя ингилис идеоложи диверсантлары динлямяй истийярдим, йерде галанлары хамсы бизим ёз адамларымызду, туркю де ираниси де, пантюркисты да паниранисты да.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, Glock сказал:

Вообще, уход в историю и мерки пиписек не эффективен для реал политики. Это только для понимания или промывки мозгов. Глобализация и Ислам, крупный капитал и ресурсы/логистика... вот решающие факторы в реальности. 

Абсолютно согласен.

Причем человек даже не интересуется мнением оппонента. По мне так забирайте этот шярги Азярбвйджан завтра утром, я только за, эмиушагларын да диле тутарам 🤣

Другое дело, их не интересует непосредственное местообитание турок, они рисуют какой то мифический "южный Азербайджан" вбирающий в себя кучу ираноязычных народов: горани, сорани(условно курдов) , гиляков, талышей, казвинских татов, мазандаранцев итп.

Кароч, ребята не хотят вост Азербайджан, они хотят почти весь Иран с блэкджеком и портами в заливе))

 

Разумеется, это нереально.

 

 

 

Edited by Azrail
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

В отношениях с Ираном нам нужно в целом, конечно, повзрослеть. После 30 лет независимости и, тем более, после победы во второй карабахской войне. 

 

Уже более 200 лет империалисты различных мастей раздирают и делят одряхлевший Иран, но он все еще стоит. Благодаря основательному историческому и идеологическому стержню. Правда, в результате того же постоянного внешнего вмешательства, сегодняшний Иран представлен уродской муллократией.

 

Спекулировать на байках про единый и томящийся в иге Южный Азербайджан тоже нужно перестать. Придуманные и взращённые российскими, а потом и советскими идеологами, мечтающими откусить у Ирана еще больше ее северных территорий. Или вы думаете Сталин прям души не чаял в азербайджанцах когда поддерживал Пишевари? Вы думаете Сталин мечтал о "большом Азербайджане"?? Присоедини он т.н. Южный Азербайджан к СССР, мы бы скорее всего получили еще несколько этнических ССР на этой территории. Как это случилось в Южном Кавказе.

 

Да и нет в Иране "томящихся под игом" азербайджанцев - в основном там иранцы, которые идентифицируют себя по гражданскому принципу, а не культурно-этническому.

Поддерживая эти байки мы только льем воду на тех, кому выгодна вражда в нашем регионе.

 

Вместе с тем и Ирану уже пора признать, что Азербайджан состоялся как государство. Азербайджанцы как идентичность уже состоялась. Пусть "искусственная" и молодая, но на сегодня уже сформировавшаяся идентичность большой группы людей, при этом очень пассионарных.

 

Если ставить во главу угла благополучие населения, а не мифические и романтические карты, то нам выгоден мир между ведущими странами в регионе. Чтобы Иран, Россия, Турция и др. не имели друг к другу территориальных претензий, активно торговали друг с другом, обменивались знания и развивались технологически. У Азербайджана же есть шанс, стать уникальной площадкой объединяющей эти стороны в экономическом смысле. Потому что мы исторически имеем отношение ко всем трем великим державам региона.  

 

 

 

 

 • Like 6
 • Excellent 2
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Werty said:


Население Ирана 85 миллионов. Если предположить, что 30 миллионов из них азербайджанцы (что не факт), то все равно останется еще 55 миллионов. А они откуда взялись?

Ну а если к ним приплюсовать ираноязычных таджиков и пуштунов, территории которых тоже входили в состав государства Сефевидов, то титульная нация там все равно была не тюрки, как не крути

Население Ирана в некоторых источниках 75, в некоторых 83 миллиона. Из них по официальным данным 30 эта цифра почему то лет 20 муссируется, разве у тюрков не рождаются дети? по неофициальным данным 40-45 миллион тюрков проживает в Иране. А остальные 40 миллионов состоит из многочисленных народностей : персы, армяне, курды, талыши, грузины, еврейи, таджики И так далее. Смотрите фото. Так что большинство населения это тюрки. 

80721D5B-AB7E-4FBE-9C59-43D922A11885.jpeg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Azrail сказал:

 

Бу озюнюалдадмаг сиясяти вя радикализм хеч бир нятиджя вярмез...

Ня гядяр ки мясяляйя нормал реакция олмаяджаг , вя бу реакция тяхгирамиз вя джям халда "сон 1000 илде фарсларын не девлети олуб ки" суретде гялямя алынараг ирандилли халглары озюнюзден зеиф, эждадсыз, вя икинджи сортлу саяджагсыз, бу вязият эле беле де олараг , мяишят вя хятта сияси душманчылыг формасында галаджаг.

 

Дубарэ, озюнямянимсямя щяклиндя бютюн турк вя гейри турк сюлале ве хёкюметлери(наместник) мисалчун монгол  илханилер)) вя тарихи шехсийетлери "азярбайджан туркю " кими йазыб гялямя вярмей де хямчини...

 

Нормалда, регионда юзлерле кичик ве бёюкь девлет олуб.

 

Эгер сехбят азярбайджан туркюнден гедирсе онун эдждады туркиман тайфаларыды. Бу симада Аг вя Гара гоюнлу, Сяфявилярин башлангыч вахтыны сырф турк девлетчилийи адландырмаг олар.(шах Аббас вя ондан сонра бу артыг турк девлетчилийи деил)

 

Онлардан эввел де сонра да бир чох девлет олуб.

Саджилер ирандилли ийди. Бунлар эле Бабякя галиб гялмиш Согдия афшинлеринин Хилафетден алдыглары пайдыр. Саджилерин билавасите неве нетиджелери шярги  Азярбаджандаки вя тарихи Ширвандаки кухистан вя тат тайфаларыды.

 

Сяларилер Дейлям миллетидир. Йяни ки гилякь вя талышларын гохумлары))

 

Шяддадилер гисмен кюрд гисмен турк олуб. Ширваншахлар хямчини, биринджи династия эреб, галанлары фарсдилли, сонунджу династия туркдилли.

 

Буид империясы там фарсдилли олуб.

 

Хорезмшахлар турк олуб, амма турклер хорезмли олмайыб, хорезм миллети ирандилли олуб.

 

Саманилер эрани олуб.

Сялджуклар турк олуб.

Хяр икисинин девлятчиликь гурулушу фарсларын вя хорасанлыларын элинде олуб. Низам уль Мулькден тутмуш.

 

Ильхани ве Хулагилер монгхол олуб

 

Вя саир вя илахыр.

 

Бу вя йа дигяр тарихи хронологияны вя девлетлери биртяряфли сурятдя "турк девляти" адландырмаг эн азы савадсызлыгдыр.

 

Эн чоху исе - садя тайфабаздыг. Мясхябсиз миллийетчиликь вя конфликт.

 

Элбет ки сиз буну, бу джюр иддиалары дийе де билерсиз, йериде де билерсиз (элмлер академиясынын китабелерине)

 

Анджаг, бу гюнки реаллыгда,сиз бу иддиалары узаг башы Азярбайджандаки ирандиллия вя гафгаз халгларына гябул этдире билерсиз. Йяни талыша, тата, лязгия вя саир.

 

Элбетки ня фарс ня пуштун ня башга ирандилли халглар буну джидди гябул эдмияджякь вя умумиетле гябул этмиеджек.

Чюнки бу иддиалар тарихчиликь деил. Претензиядыр. Вя о гядяр миллетин вя халгын борджу деил сизин претензиялары гябул эдсин, вя эсла эдмез.

 

 

 

Пиэс

Фарслары билмирем, зехмет олмаса меним эдждадым олан Согдлары мянимсямиин😊 Саджилер де хямчини))

 

Buna deyirlər bir ağacda oturub min budağı silkələmək))Bir postda o qədər dövlətimizi necə təhlil etmək olar)Sacilərdən yazım-əslində Sacoğulları dövləti və Salarlar eyni dövlət sistemi ilə idarə olunurdular,hətta Sacilərin vəziri Əli ibn Cəfər sonradan Salarların da vəziri olub-faktiki bunlar Azərbaycan dövlətləri olub idarə edən sülalələr dəyişib.Bilirik ki,Sac ailəsi O.Asiyadan köçmüş,Əşruşəndən(Yakubovskiyə gørə soqdlular,amma 8ci əsrdə tam türkləşmişlər),Afşin titulu daşıyıblar.Məlumdur ki,Saci hökmdarlarının adına zərb olunan sikkələrin üzərində Afşin yazilib(məs.indiki Q.Azərbaycansan tapilan,898-ci ilə aid olunan sikkələr)Əbu Sac,Məhəmməd və Yusif Sacoğulları paytaxtı Marağa,sonra Ərdəbil dövlətini yaradıblar(Salarilər dövründə də paytaxt Ərdəbil),Yusifin vaxtinda faktiki indiki şimallı-cənublu Azərbaycan birləşdirilmişdir.Mənbələrdə Yusifin yaninda Əli ibn Dulaylı,Müflih,Səbuk(Subuk) kimi türk sərkərdələri qeyd olunub,ordularında kürdlər və Deyləmlilər də olub.Ümumiyyətlə Ibn  Həvqəl,Əl-Istəxri kimi müəlliflər onlar haqda Saci,Salarilər deyil Azərbayxan dövləti kimi bəhs edib..Tarixçi-antropoloq K.Məmmədova gørə Salarilər sülaləsinin  əsasını qoymuş Mərzban ibn Məhəmməd Kəngərli tayfalarindan idi..

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Glock сказал:

 Глобализация и Ислам, крупный капитал и ресурсы/логистика... вот решающие факторы в реальности. 

Ещё большую роль играет привлечение террористов из ИГИЛ для решения локальных задач.

К примеру Сайф Абу Бакр отлично финансируется из разных источников.

 

thumbs_b_c_2ce9ae38e444312014731f81c977b

Link to comment
Share on other sites

İRAN QUDURUB VALLAH QAŞINIR
 

#RƏSMİ:🇮🇷 İran İslam Respublikasının XİN mətbuat katibi Səid Xatibzadə:

🔴 #Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qəzəbli açıqlamasına təəccübləndik. 
🔵 #Suveren hüquqlarımızdan istifadə edərək, öz şimal-qərb sərhədlərimizdə hərbi təlimlər keçiririk. Qonşularımızdan da mehriban qonşuluq prinsiplərinə hörmət etmələrini gözləyirik. 
🟢 #İran İslam Respublikası sərhədləri yaxınlığında #İsrail rejiminin varlığına dözməyəcək və onun təhlükəsizliyi üçün bütün lazımi tədbirləri görəcək.

Edited by God_bless_you
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

25 минут назад, God_bless_you сказал:

Население Ирана в некоторых источниках 75, в некоторых 83 миллиона. Из них по официальным данным 30 эта цифра почему то лет 20 муссируется, разве у тюрков не рождаются дети? по неофициальным данным 40-45 миллион тюрков проживает в Иране. А остальные 40 миллионов состоит из многочисленных народностей : персы, армяне, курды, талыши, грузины, еврейи, таджики И так далее. Смотрите фото. Так что большинство населения это тюрки. 

80721D5B-AB7E-4FBE-9C59-43D922A11885.jpeg

 

Я не знаю, кто автор этой страницы в азербайджанской Википедии - но это чушь.

Согласно данным ЦРУ фарсы составляют 61%, а азербайджанцы - 16% от всего населения Ирана.

 

image.png.67cf28f2f634a3ead3b0027118d38c12.png

 

IRANPRIMER.USIP.ORG

Bijan DaBell Persians are Iran’s largest ethnic group, but nearly a dozen other ethnicities represent well over a third of the 79 million population. The...

 

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, Azrail сказал:

 

Бу озюнюалдадмаг сиясяти вя радикализм хеч бир нятиджя вярмез...

Ня гядяр ки мясяляйя нормал реакция олмаяджаг , вя бу реакция тяхгирамиз вя джям халда "сон 1000 илде фарсларын не девлети олуб ки" суретде гялямя алынараг ирандилли халглары озюнюзден зеиф, эждадсыз, вя икинджи сортлу саяджагсыз, бу вязият эле беле де олараг , мяишят вя хятта сияси душманчылыг формасында галаджаг.

 

Дубарэ, озюнямянимсямя щяклиндя бютюн турк вя гейри турк сюлале ве хёкюметлери(наместник) мисалчун монгол  илханилер)) вя тарихи шехсийетлери "азярбайджан туркю " кими йазыб гялямя вярмей де хямчини...

 

Нормалда, регионда юзлерле кичик ве бёюкь девлет олуб.

 

Эгер сехбят азярбайджан туркюнден гедирсе онун эдждады туркиман тайфаларыды. Бу симада Аг вя Гара гоюнлу, Сяфявилярин башлангыч вахтыны сырф турк девлетчилийи адландырмаг олар.(шах Аббас вя ондан сонра бу артыг турк девлетчилийи деил)

 

Онлардан эввел де сонра да бир чох девлет олуб.

Саджилер ирандилли ийди. Бунлар эле Бабякя галиб гялмиш Согдия афшинлеринин Хилафетден алдыглары пайдыр. Саджилерин билавасите неве нетиджелери шярги  Азярбаджандаки вя тарихи Ширвандаки кухистан вя тат тайфаларыды.

 

Сяларилер Дейлям миллетидир. Йяни ки гилякь вя талышларын гохумлары))

 

Шяддадилер гисмен кюрд гисмен турк олуб. Ширваншахлар хямчини, биринджи династия эреб, галанлары фарсдилли, сонунджу династия туркдилли.

 

Буид империясы там фарсдилли олуб.

 

Хорезмшахлар турк олуб, амма турклер хорезмли олмайыб, хорезм миллети ирандилли олуб.

 

Саманилер эрани олуб.

Сялджуклар турк олуб.

Хяр икисинин девлятчиликь гурулушу фарсларын вя хорасанлыларын элинде олуб. Низам уль Мулькден тутмуш.

 

Ильхани ве Хулагилер монгхол олуб

 

Вя саир вя илахыр.

 

Бу вя йа дигяр тарихи хронологияны вя девлетлери биртяряфли сурятдя "турк девляти" адландырмаг эн азы савадсызлыгдыр.

 

Эн чоху исе - садя тайфабаздыг. Мясхябсиз миллийетчиликь вя конфликт.

 

Элбет ки сиз буну, бу джюр иддиалары дийе де билерсиз, йериде де билерсиз (элмлер академиясынын китабелерине)

 

Анджаг, бу гюнки реаллыгда,сиз бу иддиалары узаг башы Азярбайджандаки ирандиллия вя гафгаз халгларына гябул этдире билерсиз. Йяни талыша, тата, лязгия вя саир.

 

Элбетки ня фарс ня пуштун ня башга ирандилли халглар буну джидди гябул эдмияджякь вя умумиетле гябул этмиеджек.

Чюнки бу иддиалар тарихчиликь деил. Претензиядыр. Вя о гядяр миллетин вя халгын борджу деил сизин претензиялары гябул эдсин, вя эсла эдмез.

 

 

 

Пиэс

Фарслары билмирем, зехмет олмаса меним эдждадым олан Согдлары мянимсямиин😊 Саджилер де хямчини))

 

Yaxud digər Azərbaycan dövləti Şəddadilər(paytaxtı Gəncə),Baharlılar,Bayandurlular və s.Fakt bunlar hamısı Azərbaycan ərazilərində yaradilmiş dövlətlərimizdir,müasir tarixçilərimiz(rus,fars təsiri olmadan)yeni yeni faktlar tapıb ortaya qoyurlar,kim qəbul etmir öz işidir-əsas biz öz tariximizi bilək,öyrənək.Farslar da zaman zaman dövlət vəzifələrində olublar,dövlət idarə etməsində və s.(məs.Səfəvi sarayinda vəzir olub Mirzə Salman,əsasən bürokratik,məmur vəzifələri),heç kim kimsəyə aşağilayici baxmir-amma konkret fakt var onlarin bu coğrafiyada,bu yüzillər boyunca Qurduqlari,Idarə etdikləri Dövlət haqda? P.s.Savadsizliq bu qədər faktı  görməzdən gəlib ümumi sözlərlə nəticə çıxarmaqdır.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Werty said:

 

Я не знаю, кто автор этой страницы в азербайджанской Википедии - но это чушь.

Согласно данным ЦРУ фарсы составляют 61%, а азербайджанцы - 16% от всего населения Ирана.

 

image.png.67cf28f2f634a3ead3b0027118d38c12.png

 

IRANPRIMER.USIP.ORG

Bijan DaBell Persians are Iran’s largest ethnic group, but nearly a dozen other ethnicities represent well over a third of the 79 million population. The...

 

Смешно ей богу… а почему я должна верить вашей статистике. А где остальные народности. Армяне, евреи, таджики, По вашей статистике 5-6 народностей проживает там. Вот в 61% входит все остальные народности. 

062FDF6C-5F44-4FD7-BAC4-B0061344AFA4.jpeg

Edited by God_bless_you
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Azrail сказал:

haсыдыр фярди мисал гардашым? Паиранизмын атасы Махмуд Афшар фярди вя хырда мисалду? Йохса Азярбайджанда "туркляшмякь, мюасирляшмякь" иддиасы йериден, эввели паниранист олан вя "Иран э нов" няшрин дярдж эден Амин Рясулзадя фярди мисалду?))

 

Мисаллар нормал вя йерли йеринде ишлениб.

 

Мян саджеджэ "фарс турк" мюнагишесинин мюэллифлери олан йахуди вя ингилис идеоложи диверсантлары динлямяй истийярдим, йерде галанлары хамсы бизим ёз адамларымызду, туркю де ираниси де, пантюркисты да паниранисты да.

Fərdi misal-yəni ki,müasir anlamda etnik kökən olaraq bir millətə mənsub olub başqa millətin ideologiyasini daşıyanlar,təbliğ edənlər olur,olan şeydi..M.Ə.Rəsulzadənin paniranist olduğu hardan çıxdı?))Adamın bir məfkurəsi olub-Azərbaycançılıq,milli kontesdə çıxışlarinda,məqalələrində də Azərbaycan türkləri mövqeyindən çıxış edib.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, VusalAze сказал:

Fərdi misal-yəni ki,müasir anlamda etnik kökən olaraq bir millətə mənsub olub başqa millətin ideologiyasini daşıyanlar,təbliğ edənlər olur,olan şeydi..M.Ə.Rəsulzadənin paniranist olduğu hardan çıxdı?))Adamın bir məfkurəsi olub-Azərbaycançılıq,milli kontesdə çıxışlarinda,məqalələrində də Azərbaycan türkləri mövqeyindən çıxış edib.

Эввел, Рясулзаде Техранда Иран э нов газетини няшр эдиб😊

Сонра орадакилар онунла йола гедмииб, о да гедиб Истамбула. 

Рясулзадянин бютюн идеоложи эсерлери иран фольклерунун юстюнде гурулуб.

20джи эсрин Сиявушу, мисалчун. 

Сиявуш озю арйан мифологиясынын гяхряманыду)

Вя саир вя илахыр...

Link to comment
Share on other sites

13 минут назад, God_bless_you сказал:

Смешно ей богу… а почему я должна верить вашей статистике. А где остальные народности. Армяне, евреи, таджики, По вашей статистике 5-6 народностей проживает там. Вот в 61% входит все остальные народности. 

062FDF6C-5F44-4FD7-BAC4-B0061344AFA4.jpeg

 

Вы не верите данным ЦРУ, и приводите мне данные из Википедии, которым вы верите.

ОК ))

Вот вам ваша любимая Википедия:

 

The majority of the Iranian population is formed by the Persians (estimated at between 51% and 65%). The largest other ethno-linguistic groups (accounting for more than 1% of the total population each) are: Azerbaijanis (16–25+%), Kurds (7–10%), Lurs (c. 7%), Mazandaranis and Gilakis (c. 7%), Arabs (2–3%), Balochi (c. 2%) Turkmens (c. 2%).

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_minorities_in_Iran

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Только что, Azrail сказал:

Эввел, Рясулзаде Техранда Иран э нов газетини няшр эдиб😊

Сонра орадакилар онунла йола гедмииб, о да гедиб Истамбула. 

Рясулзадянин бютюн идеоложи эсерлери иран фольклерунун юстюнде гурулуб.

20джи эсрин Сиявушу, мисалчун. 

Сиявуш озю арйан мифологиясынын гяхряманыду)

Вя саир вя илахыр...

Hə,burda həbs olunma təhlükəsi olduğuna gørə ora gedib,onda Şimal və Cənub daha yaxın idilər hər mənada,Səttarxanla gørüşüb,Demokrat partiyasinin yaranması,ordan da təzyiqlərə gørə Istambula gedib..Nəsiman Yaqublu onun həyatini,fəaliyyətini geniş tədqiq edib,başqa mövzu olsa onun haqda danişmaq olar,nəhəng şəxsiyyətdir..

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

20 минут назад, VusalAze сказал:

Yaxud digər Azərbaycan dövləti Şəddadilər(paytaxtı Gəncə),Baharlılar,Bayandurlular və s.Fakt bunlar hamısı Azərbaycan ərazilərində yaradilmiş dövlətlərimizdir,müasir tarixçilərimiz(rus,fars təsiri olmadan)yeni yeni faktlar tapıb ortaya qoyurlar,kim qəbul etmir öz işidir-əsas biz öz tariximizi bilək,öyrənək.Farslar da zaman zaman dövlət vəzifələrində olublar,dövlət idarə etməsində və s.(məs.Səfəvi sarayinda vəzir olub Mirzə Salman,əsasən bürokratik,məmur vəzifələri),heç kim kimsəyə aşağilayici baxmir-amma konkret fakt var onlarin bu coğrafiyada,bu yüzillər boyunca Qurduqlari,Idarə etdikləri Dövlət haqda? P.s.Savadsizliq bu qədər faktı  görməzdən gəlib ümumi sözlərlə nəticə çıxarmaqdır.

Мян бир бир мисал чякдим.

Буид империясы вя Самани империясы зыр ирандилли олуб.

Оннан сонра Азярбайджан эразиси недже , йерде галан йерлер де хемчини 

26 минут назад, VusalAze сказал:

Yaxud digər Azərbaycan dövləti Şəddadilər(paytaxtı Gəncə),Baharlılar,Bayandurlular və s.Fakt bunlar hamısı Azərbaycan ərazilərində yaradilmiş dövlətlərimizdir,müasir tarixçilərimiz(rus,fars təsiri olmadan)yeni yeni faktlar tapıb ortaya qoyurlar,kim qəbul etmir öz işidir-əsas biz öz tariximizi bilək,öyrənək.Farslar da zaman zaman dövlət vəzifələrində olublar,dövlət idarə etməsində və s.(məs.Səfəvi sarayinda vəzir olub Mirzə Salman,əsasən bürokratik,məmur vəzifələri),heç kim kimsəyə aşağilayici baxmir-amma konkret fakt var onlarin bu coğrafiyada,bu yüzillər boyunca Qurduqlari,Idarə etdikləri Dövlət haqda? P.s.Savadsizliq bu qədər faktı  görməzdən gəlib ümumi sözlərlə nəticə çıxarmaqdır.

Эввела, хяр хансы бир миллят нумаинделери девлет башчысы олубса, бу девлет сырф онун миллетине мясуб олмасы гюлюнджди.

Эгер турклер дедийиниз эразилерин чохлугу олсайды сиз дейен оларды, хеч бу мюзакиресиз. 

 

Девлетлере галанда, мян дедим, Буид вя Самани империйалары иран халгларына мясусду, Илханилер вя Хулагулар монголлара, Хилафет деврю эреблере., вя саир.

 

Умумиетле, эгер Азярбайджаны кюрд идаре эдирсе о демекь деилки Азярбайджан олур Кюрдюстан)) вя йахуд Русийаны Рюрикович вя Романовлар идаре эдирсе, демей деил ки Русия олур норман йа тевтон🤣

 

Так цто, иранлылар юнаныстаныда идаре эдиб мисириде, турклер ираны да идаре эдиб балканлары да, руслар турклери идаре эдиб, монголлар да руслары😁

 

Бунуйнан хеч не деишмир. Ай "биз онлара вязифя вермишик , гудурублар" вя саир , юхарыдаки падруга диян кими "Иран гашыныр", не дийеджейдим...

Бу вя дигяр тон вя иддиаларувузу элбет ки ираваннан йа нахчываннан гялиб Бакида эде билерсиз.😆

 

Эфсуслар олсун ки Техранда эде билмирсиз.🙄

Йяни сюзюн бу шешбеш немрялярювюз кечмир де, не фарснан, не де пуштуннан. 

 

Йягин бунлар чох злойдур))

 

Бир сёз диим...

Вахтында, гюрджю, эрмени бейлербей иджракомларын Сяфявилер гендерирди Хорасана, Гяндахара башчы. Губирнатор.

 

Нятиджядя 30 мин пуштун ордусу 150 мин сефеви ордусун гышгырдды, Хотаки династиясы. Вя сяфявиляр гачды ван гелюнюн этрафына))

Нийе?

Не диим валлах , нятяр идаре эдмисиз, о джюр де мюнасибет йараныб😊

 

 

 

 

 

 • Like 1
 • Facepalm 1
Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, Werty said:

 

Вы не верите данным ЦРУ, и приводите мне данные из Википедии, которым вы верите.

ОК ))

Вот вам ваша любимая Википедия:

 

The majority of the Iranian population is formed by the Persians (estimated at between 51% and 65%). The largest other ethno-linguistic groups (accounting for more than 1% of the total population each) are: Azerbaijanis (16–25+%), Kurds (7–10%), Lurs (c. 7%), Mazandaranis and Gilakis (c. 7%), Arabs (2–3%), Balochi (c. 2%) Turkmens (c. 2%).

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_minorities_in_Iran

 

 

 

Я не понимаю чего вы хотите доказать? Весь мир знает что большинство население Ирана это Тюрки. Цру статистику берет у персов а я не доверяю их статистике. Я не доверяю персам которые десятилетиями уничтожает всех тюрков которые борются за свой язык. 30-40 миллионов тюрков не имеют своих школ а 200000 армяне имеют свои школы в Иране. Может и это будете отрицать. 
 

1589795701_untitled-1.jpg
QAYNARINFO.AZ

Bütün dünyaya məlumdur ki, ən çox azərbaycanlı yaşayan ölkə İrandır. Ancaq bir neçə onillikdir ki...

Bütün dünyaya məlumdur ki, ən çox azərbaycanlı yaşayan ölkə İrandır. Ancaq bir neçə onillikdir ki, burada yaşayan soydaşlarımızın sayı 30 milyon göstərilir, artım dilə gətirilmir. Qeyri-rəsmi rəqəmlərdə bu say 50 milyondan yuxarı qeyd edilir. Rəsmi açıqlamada isə gerçəklik dəfələrlə kiçildilir, guya bu ölkədə 8 milyon azərbaycanlı yaşayır.

 

Əgər İslam inqilabından sonrakı 40 ildə bu ölkənin əhalisinin sayı 3 dəfə artıbsa, azərbaycanlıların sayı necə dəyişməyə bilər?.

 

Məsələnin siyasi tərəfinə varmadan sırf statistik göstəriciləri araşdırmağa çalışdıq.

 

On iki ildir İrandan gəlib Azərbaycanda məskunlaşan Araz Obalı Modern.az saytına açıqlamasında bu günə kimi məsələnin dəqiqləşdirilmədiyini deyir:

 

"Cənubi Azərbaycanda nə qədər azərbaycanlının yaşadığını rəsmi rəqəmlərlə söyləmək çətindir. Çünki İran dövləti də rəsmi statistik rəqəmlər ortaya qoymayıb. Bu da ən böyük problem yaradır. Üstəlik soydaşlarımızın sayı barədə araşdırma da aparılmır”.

 

Araz Obalı İranın sabiq xarici işlər naziri Əliəkbər Salihi məsələyə münasibətini də qeyd edib:

 

"Əslində, bu suala İranın xarici işlər naziri qismən də olsa cavab verib. Belə ki, sabiq nazir Əliəkbər Salihi Türkiyədə qonaq olanda jurnalistlərin sualına belə cavab verib: "İranın  40%-i türk dilində danışır”. Deməli, İran dövlətinin 83 milyon əhalisinin  40%-ni hesablayanda ortaya belə bir rəqəm çıxır: orada 35 milyon azərbaycanlı var”.

 

Cənubda doğulub xarici ölkələrə mühacir etmiş digər soydaşlarımız isə İranda azərbaycanlıların sayının 50 milyonu ötdüyünü iddia edirlər.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

40 минут назад, God_bless_you сказал:

Смешно ей богу… а почему я должна верить вашей статистике. А где остальные народности. Армяне, евреи, таджики, По вашей статистике 5-6 народностей проживает там. Вот в 61% входит все остальные народности. 

062FDF6C-5F44-4FD7-BAC4-B0061344AFA4.jpeg

То есть вы решили что десяток крупных ираноязычных народов можно просто взять и обозвать мелкими народностями и оформить это в википедии?

Луры? Это 8 милионныый народ.

Белуджи ? Это 28 миллионный народ. Большигство в Пакистане, правда.

Далее,

Одних только Мазандаранцев чуть больше 5 млн.

Гилянцев с талышами 3 млн

Курдов иранских где то 9 млн

 

Вообще кау можно ставить количество иранских народов в Иране на одну строчку с ассирийцами, евреями, брахуи, туркменами, грузинами итп?

 

Вы издеваетесь над этими людьми и хотите хорошего отношения к вашей республике? 

 

Это даже не смешно.

 

 

 

 • Like 1
 • I don't like it 1
Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Azrail said:

Мян бир бир мисал чякдим.

Буид империясы вя Самани империясы зыр ирандилли олуб.

Оннан сонра Азярбайджан эразиси недже , йерде галан йерлер де хемчини 

Эввела, хяр хансы бир миллят нумаинделери девлет башчысы олубса, бу девлет сырф онун миллетине мясуб олмасы гюлюнджди.

Эгер турклер дедийиниз эразилерин чохлугу олсайды сиз дейен оларды, хеч бу мюзакиресиз. 

 

Девлетлере галанда, мян дедим, Буид вя Самани империйалары иран халгларына мясусду, Илханилер вя Хулагулар монголлара, Хилафет деврю эреблере., вя саир.

 

Умумиетле, эгер Азярбайджаны кюрд идаре эдирсе о демекь деилки Азярбайджан олур Кюрдюстан)) вя йахуд Русийаны Рюрикович вя Романовлар идаре эдирсе, демей деил ки Русия олур норман йа тевтон🤣

 

Так цто, иранлылар юнаныстаныда идаре эдиб мисириде, турклер ираны да идаре эдиб балканлары да, руслар турклери идаре эдиб, монголлар да руслары😁

 

Бунуйнан хеч не деишмир. Ай "биз онлара вязифя вермишик , гудурублар" вя саир , юхарыдаки падруга диян кими "Иран гашыныр", не дийеджейдим...

Бу вя дигяр тон вя иддиаларувузу элбет ки ираваннан йа нахчываннан гялиб Бакида эде билерсиз.😆

 

Эфсуслар олсун ки Техранда эде билмирсиз.🙄

Йяни сюзюн бу шешбеш немрялярювюз кечмир де, не фарснан, не де пуштуннан. 

 

Йягин бунлар чох злойдур))

 

Бир сёз диим...

Вахтында, гюрджю, эрмени бейлербей иджракомларын Сяфявилер гендерирди Хорасана, Гяндахара башчы. Губирнатор.

 

Нятиджядя 30 мин пуштун ордусу 150 мин сефеви ордусун гышгырдды, Хотаки династиясы. Вя сяфявиляр гачды ван гелюнюн этрафына))

Нийе?

Не диим валлах , нятяр идаре эдмисиз, о джюр де мюнасибет йараныб😊

 

 

 

 

 

Bagislayin uzun postlari oxumaga hevesim yoxdu indi siz neyin davasin edirsiz? Bir de siz basa dusduk Azerbaycanli veya Turk deyilsiz bes milliyetiniz nedi?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Azrail said:

То есть вы решили что десяток крупных ираноязычных народов можно просто взять и обозвать мелкими народностями и оформить это в википедии?

Луры? Это 8 милионныый народ.

Белуджи ? Это 28 миллионный народ. Большигство в Пакистане, правда.

Далее,

Одних только Мазандаранцев чуть больше 5 млн.

Гилянцев с талышами 3 млн

Курдов иранских где то 9 млн

 

Вообще кау можно ставить количество иранских народов в Иране на одну строчку с ассирийцами, евреями, брахуи, туркменами, грузинами итп?

 

Вы издеваетесь над этими людьми и хотите хорошего отношения к вашей республике? 

 

Это даже не смешно.

 

 

 

Dəhşət 😳😳😳😳😳😳😳həqiqətən  ölkəmizin nə qədər Azərbaycanlı bildiyimiz amma fars itlərinin tərəfini tutan düşməni olduğunu bu forumlarda öyrəndim vallah. 

Link to comment
Share on other sites

Харалара гетди чыхды тема? Вы скажите, воеюем или нет, мне кушать или в армии накормят?)

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, God_bless_you сказал:

İRAN QUDURUB VALLAH QAŞINIR
 

#RƏSMİ:🇮🇷 İran İslam Respublikasının XİN mətbuat katibi Səid Xatibzadə:

🔴 #Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qəzəbli açıqlamasına təəccübləndik. 
🔵 #Suveren hüquqlarımızdan istifadə edərək, öz şimal-qərb sərhədlərimizdə hərbi təlimlər keçiririk. Qonşularımızdan da mehriban qonşuluq prinsiplərinə hörmət etmələrini gözləyirik. 
🟢 #İran İslam Respublikası sərhədləri yaxınlığında #İsrail rejiminin varlığına dözməyəcək və onun təhlükəsizliyi üçün bütün lazımi tədbirləri görəcək.

Годблес йу

 

Ираны димирем дажИ.

Эвритайм, бу иран халгларын прикола тутанда диггятля Талибана бахун, езбякь пердогенерал дустумун итим кими гачмагына, бёюкь монгол хазареец халгынын самолет текеринде учмагына😆

Бунлара диггетле бахун.

Сонра мухарибейе хазырлашун.

 

Эгер сиз дейендирсе, ромалылар демиш, пусть победит сильнейший))

 

Амма эле чыхмаса, прессинг , хюгуг позулмасы, вя саир, йохдурса - онда о ардебил тебриз турклери ёзляри гялиб  сизи джамыш джютюне гошуб сюрюйяджякь 🤣🤣🤣

 • Facepalm 2
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Azrail said:

Годблес йу

 

Ираны димирем дажИ.

Эвритайм, бу иран халгларын прикола тутанда диггятля Талибана бахун, езбякь пердогенерал дустумун итим кими гачмагына, бёюкь монгол хазареец халгынын самолет текеринде учмагына😆

Бунлара диггетле бахун.

Сонра мухарибейе хазырлашун.

 

Эгер сиз дейендирсе, ромалылар демиш, пусть победит сильнейший))

 

Амма эле чыхмаса, прессинг , хюгуг позулмасы, вя саир, йохдурса - онда о ардебил тебриз турклери ёзляри гялиб  сизи джамыш джютюне гошуб сюрюйяджякь 🤣🤣🤣

Bir az sizə hörmətim var idi. Bu temadan sonra düşdüz mənim qara siyahıma 🤦‍♀️ Bir insanın sənin haqqında nə düşündüyünü bilmək ustəyirsənsə hirslənəndə dediklərinə bax. Siz də ürəyinizi boşaltdız. 

Edited by God_bless_you
Link to comment
Share on other sites

5 минут назад, God_bless_you сказал:

Bagislayin uzun postlari oxumaga hevesim yoxdu indi siz neyin davasin edirsiz? Bir de siz basa dusduk Azerbaycanli veya Turk deyilsiz bes milliyetiniz nedi?

Харалысан харалысан а дурна🤣🤣🤣

 

Бес сиз неин давасын эдирсиз?)

 

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, God_bless_you сказал:

Bir az size hörmətim var idi. Bu temadan sonra düşdüz mənim qara siyahıma 🤦‍♀️ 

Шюкюр Худая! Баягдан чалышырам э))

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

🤣🤣🤣👍

 • Excellent 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

9 минут назад, God_bless_you сказал:

Dəhşət 😳😳😳😳😳😳😳həqiqətən  ölkəmizin nə qədər Azərbaycanlı bildiyimiz amma fars itlərinin tərəfini tutan düşməni olduğunu bu forumlarda öyrəndim vallah. 

 Агзуву йахала.

инди мян сяня не диим ,"турк ити"?? 

Ким сяня хюгуг вяриб йарым милиард ирандилли халглары тяхгир эдесен, Диярбекирден - Пешавара, Калькуттайа гядяр? 🙄

 

Вя йахуд ким дииб ки сян ёз гохумларувун терефин сахлайа билерсен, мян йох? Сянюн гохумун гохумду мянимки балгабагду?))

 

Терефин сахлайырам лаб беле эджеб элиирем , элимин ичиндян гялир.

 

Сезюн вар, молланы, айятулланы сей. Миллетини сейсян - эле сеяджям ки йедди гатын кечеджей.

 

Озюде фарс йох, ирандилли халглар. Йаз бир йеря., йадунда галмырса.

 • Haha 3
 • I don't like it 2
Link to comment
Share on other sites

 • Editor locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
×
×
 • Create New...

Уважаемый посетитель!

Мы видим, что Вы используете Ad Blocker

Baku365  частично существует на те маленькие деньги, которые генерируются за счет рекламы.
Если Вы хотите дальше читать наш интересный контент, то пожалуйста отключите Ad Blocker.

Этим Вы поддержите свободу мнений и слова.

OK